Hvorfor Solenergi

Sol er fremtidens energikilde

Solenergi er ifølge flere eksperter en af vinderne i kapløbet om at levere CO2-neutral grøn energi. Solenergi er allerede den billigste og reneste energiform i mere end halvdelen af verdens lande.

Flere og flere undersøgelser viser også, at bæredygtige investeringer klarer sig bedre på afkast og risiko, end mere traditionelle investeringer.

Et grønt og bæredygtigt marked i vækst

Det globale samfund har vedtaget fælles langsigtede mål for en bæredygtig energiforsyning, og omstillingen til fossilfri CO2-neutral og bæredygtig energi tager fart i disse år. Vi tror på, at solenergi kommer til at spille en stadig større rolle i denne omstilling, og læser man rapporter fra fx McKinsey & Company, spås solenergi i løbet af de næste 30 år at indtage en altafgørende rolle i denne omlægning.

Nordic Solar har sammen med aktionærerne en vision om at bidrage til denne dramatiske udvikling, og vi ønsker gennem udbygningen af solenergi at kunne bidrage til et sundere klima, miljøforbedringer og forhåbentlig en bedre fremtid for alle.

Bæredygtige investeringer klarer sig bedre

Ny forskning slår fast, at bæredygtige investeringer klarer sig bedre på afkast og risiko end ikke-bæredygtige investeringer.

Ifølge et studie, lavet af BankInvest, har en bæredygtig portefølje i perioden 2007 til 2020 leveret et gennemsnitligt afkast på 5,7%., mens Morgan Stanley Capital International (MSCI) All Country World Index (ACWI) har givet 4%. Det vil sige, at den grønne portefølje har givet et årligt merafkast på 1,7%.

Desuden svinger den bæredygtige portefølje ét procentpoint mindre end det globale aktieindeks, så mens MSCI ACWI har en årlig volatilitet på 17,8%., svinger den bæredygtige portefølje kun med 16,8%.

Få mere viden

Hvad er en investering i solenergi?

Når man investerer i solenergi bidrager man som aktionær på sigt til et bedre klima, samt sikrer sig en langsigtet og stabil investering. Solenergi er fremtidens klimainvestering og eksperter peger på at solenergiproduktionen, globalt set, forventes at stige med en faktor 60 frem mod 2050.

Få mere viden

Pres fra offentligheden og EU

Præsidenten for EU kommissionen, Ursula von der Leyen, udtaler i sin state of the union tale 2020, at hun og Kommissionen går efter at få løftet klimamålet for 2030 fra i dag 40% til mindst 55% CO2 reduktion.

Desuden ønsker hun, at 37% af midlerne fra EU’s nye genopretningsfond skal gå til klimainvesteringer, svarende til investeringer for DKK 2.000 mia.

Samtidig med at det globale samfund har vedtaget et fælles langsigtet mål for bæredygtige energi, rapporterer flere kilder, at omstillingen til vedvarende energi, kombineret med en bedre energieffektivitet, kan generere op til 90% af reduktionen af CO2-udledninger. Dette er nødvendigt, for at nå de globale klimamål inden 2050.

Læs hele indlægget

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan er vækst og afkast potentialet for ét selskab?

Vi har gennem de sidste 12-18 måneder opbygget en meget stor udviklingsportefølje af nye projekter i såvel Danmark, Italien, Polen, Grækenland og Portugal med flere på vej ind. Dette er projekter, der skal bygges over de næste 1-5 år og som, hvis de alle sammen lykkes, vil tredoble selskabets kapacitet op imod 1 GWp. Byggeriet i Polen og Portugal er i fuld gang.

Vi forventer i perioden at kunne levere et afkast til aktionærerne på mellem 7% og 11%.* 

*Dette scenarie er et skøn over den fremtidige udvikling baseret på nuværende markedsforhold og er ikke en præcis indikator. Investeringens afkast afhænger af udviklingen i markedet og en række andre faktorer, samt investeringens levetid. Den anbefalede investeringshorisont er 20 år.

Hvad har det historiske afkast været?

En aktieinvestering i Nordic Solar har siden 2015 givet et stabilt gennemsnitligt afkast på 9,3% årligt. *

*Historiske afkast er ikke garanti for fremtidigt afkast.

Hvad er minimumsinvesteringen?

Minimumsinvesteringen hos Nordic Solar er DKK 750.000, –

Hvordan beregnes aktiekursen?

Kursen beregnes efter samme princip som den enkelte solparks værdiansættelse, så kursen til enhver tid bedst muligt afspejler dagsværdien af den samlede portefølje af solpark.

Se også Investor Memorandum

Hvad er gearingen i selskabet?

Fremmedfinansieringen udgør for indeværende ca. 50% i Nordic Solar A/S. Lånefinansieringen bliver primært optaget som fastforrentede og uopsigelige lån, ca. 90%. For at optimere afkast til vore aktionærer, er målsætningen at få en lidt højere grad af lånefinansiering.

Hvad er de største risici ved investering i solenergi?

Udviklingen i elpriserne, mangelfuld due diligence eller urealistiske budgetter er blandt de væsentligste risici.

Historisk set har mange solparker været subsidieret i form af høje afregningspriser for elproduktion. Eventuelle ændringer i disse subsidier med tilbagevirkende kraft, har været den største enkeltstående risiko. Markedet bevæger sig dog meget hurtigt i retning af tilskudsfrie solparker, hvor strømmen nu i de fleste lande sælges på markedsvilkår, enten fra dag til dag eller på længere mere forudsigelige kontrakter. Fremover vil udviklingen i elpriserne derfor udgøre en voksende risiko.

En investering i et solcelleanlæg hviler i høj grad på antagelser og budgetforudsætninger, og afvigelser herfra kan påvirke det fremtidige afkast. Kvaliteten af disse budgetantagelser er således betydende for risiko og afkast. Risikoen kan minimeres gennem kvalitet i såvel budgettering og beregningsmetode, kombineret med grundige tekniske, juridiske og finansielle foranalyser (due diligence).

Hvornår kan jeg forvente at mine penge bliver investeret?

Som udgangspunkt mellem 2-5 måneder, somme tider endnu hurtigere.
Teoretisk set kan det tage op til 12 måneder, men det er udfra en meget konservativ vurdering.

Kan man som aktionær sælge sine aktier, og hvad koster det?

I det omfang selskabet har det likvide beredskab til det, kan en aktionær uden opsigelsesvarsel* sælge deres aktier retur til selskabet, til den gældende månedskurs fratrukket et administrationsgebyr på 1%.

Rent formelt har selskabet en generalforsamlingsbeslutning der bemyndiger bestyrelsen til at købe egne aktier retur. Bemyndigelsen er i korte træk muligheden for at købe en del af egenkapitalen tilbage i det omfang selskabet kan finde den nødvendige likviditet til det.

Det er aftalt med bestyrelsen, at Nordic Solar har øremærket 5 mio. DKK af en kredit i banken til et eventuelt tilbagekøb.

*Af skattemæssige hensyn skal aktionærer, der ønsker at sælge deres aktier retur til selskabet, indhente forhåndsgodkendelse fra SKAT.

Hvad er forskellen på investeringen hos jer i forhold til jeres konkurrenter?

Vores aktionærer roser os for en transparent og gennemskuelig forretningsmodel med en fair markedsmæssig omkostningsstruktur, hvor alle væsentlige beslutninger træffes i overensstemmelse med aktionærernes ønsker og retningslinjerne udstukket af bestyrelsen. Sammenligner man Nordic Solar med lignende selskaber i branchen, er det særligt på omkostningssiden og de realistiske estimater og antagelser der ligger til grund for hver enkelt investeringsbeslutning, aktionærerne fremhæver som udslagsgivende for deres valg af samarbejdspartner.

Se alle ofte stillede spørgsmål

Vil du vide mere om investeringer i solenergi?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her, og hold dig opdateret på Nordic Solar og på solenergimarkedet. Du kan forvente at vi højest sender 4-6 årlige opdateringer.

Go to Top