Hvorfor Investere i Solenergi

Sol er fremtidens energikilde

Solenergi er ifølge flere eksperter en af vinderne i kapløbet om at levere CO2-neutral grøn energi. Solenergi er allerede den billigste og reneste energiform i mere end halvdelen af verdens lande.

Flere og flere undersøgelser viser også, at bæredygtige investeringer klarer sig bedre på afkast og risiko, end mere traditionelle investeringer.

Et grønt og bæredygtigt marked i vækst

Det globale samfund har vedtaget fælles langsigtede mål for en bæredygtig energiforsyning, og omstillingen til fossilfri CO2-neutral og bæredygtig energi tager fart i disse år. Vi tror på, at solenergi kommer til at spille en stadig større rolle i denne omstilling, og læser man rapporter fra fx McKinsey & Company, spås solenergi i løbet af de næste 30 år at indtage en altafgørende rolle i denne omlægning.

Nordic Solar har sammen med investorerne en vision om at bidrage til denne dramatiske udvikling, og vi ønsker gennem udbygningen af solenergi at kunne bidrage til et sundere klima, miljøforbedringer og forhåbentlig en bedre fremtid for alle.

Bæredygtige investeringer klarer sig bedre

Ny forskning slår fast, at bæredygtige investeringer klarer sig bedre på afkast og risiko end ikke-bæredygtige investeringer.

Ifølge et studie, lavet af BankInvest, har en bæredygtig portefølje i perioden 2007 til 2020 leveret et gennemsnitligt afkast på 5,7%., mens Morgan Stanley Capital International (MSCI) All Country World Index (ACWI) har givet 4%. Det vil sige, at den grønne portefølje har givet et årligt merafkast på 1,7%.

Desuden svinger den bæredygtige portefølje ét procentpoint mindre end det globale aktieindeks, så mens MSCI ACWI har en årlig volatilitet på 17,8%., svinger den bæredygtige portefølje kun med 16,8%.

Få mere viden

Hvad er en investering i solenergi?

Når man investerer i solenergi bidrager man som investor på sigt til et bedre klima, samt sikrer sig en langsigtet og stabil investering. Solenergi er fremtidens klimainvestering og eksperter peger på at solenergiproduktionen, globalt set, forventes at stige med en faktor 60 frem mod 2050.

Få mere viden

Pres fra offentligheden og EU

Præsidenten for EU kommissionen, Ursula von der Leyen, udtaler i sin state of the union tale 2020, at hun og Kommissionen går efter at få løftet klimamålet for 2030 fra i dag 40% til mindst 55% CO2 reduktion.

Desuden ønsker hun, at 37% af midlerne fra EU’s nye genopretningsfond skal gå til klimainvesteringer, svarende til investeringer for DKK 2.000 mia.

Samtidig med at det globale samfund har vedtaget et fælles langsigtet mål for bæredygtige energi, rapporterer flere kilder, at omstillingen til vedvarende energi, kombineret med en bedre energieffektivitet, kan generere op til 90% af reduktionen af CO2-udledninger. Dette er nødvendigt, for at nå de globale klimamål inden 2050.

Læs hele indlægget

Ofte stillede spørgsmål

Hvad har det historiske afkast været?

8,5% i Nordic Solar Energy A/S siden 2015
14,9% i Nordic Solar Global A/S siden 2019

Hvad er minimumsinvesteringen?

Minimumsinvesteringen hos Nordic Solar er DKK 750.000, –

Hvordan beregner Nordic Solar værdien af de enkelte solparker?

Værdien af den enkelte solpark er opgjort ved at tilbagediskontere de fremtidige pengestrømme i budgettet til nutidsværdi. Den interne rente der anvendes til dette, kan variere fra land til land, og afspejler en realistisk vurdering af markedsafkastet i det pågældende land på det pågældende tidspunkt.

Hvordan beregnes aktiekursen?

Kursen beregnes efter samme princip som den enkelte solparks værdiansættelse, så kursen til enhver tid bedst muligt afspejler dagsværdien af den samlede portefølje af solparker.

Hvad er aktiekursen lige nu i de 2 investeringsselskaber?
Hvad er de største risici ved investering i solenergi?

Udviklingen i elpriserne, mangelfuld due diligence eller urealistiske budgetter er blandt de væsentligste risici.

Historisk set har mange solparker været subsidieret i form af høje afregningspriser for elproduktion. Eventuelle ændringer i disse subsidier med tilbagevirkende kraft, har været den største enkeltstående risiko. Markedet bevæger sig dog meget hurtigt i retning af tilskudsfrie solparker, hvor strømmen nu i de fleste lande sælges på markedsvilkår, enten fra dag til dag eller på længere mere forudsigelige kontrakter. Fremover vil udviklingen i elpriserne derfor udgøre en voksende risiko.

En investering i et solcelleanlæg hviler i høj grad på antagelser og budgetforudsætninger, og afvigelser herfra kan påvirke det fremtidige afkast. Kvaliteten af disse budgetantagelser er således betydende for risiko og afkast. Risikoen kan minimeres gennem kvalitet i såvel budgettering og beregningsmetode, kombineret med grundige tekniske, juridiske og finansielle foranalyser (due diligence).

Kan man som aktionær sælge sine aktier, og hvad koster det?

I det omfang det pågældende selskab har det likvide beredskab til det, kan en aktionær uden opsigelsesvarsel* sælge deres aktier retur til selskabet, til den gældende månedskurs fratrukket et administrationsgebyr på 1%.

Rent formelt har begge selskaber en generalforsamlingsbeslutning der bemyndiger bestyrelsen til at købe egne aktier retur. Bemyndigelsen er i korte træk muligheden for at købe 10% af egenkapitalen tilbage i det omfang selskabet kan finde den nødvendige likviditet til det.

Det er aftalt med bestyrelsen, at Nordic Solar Energy har øremærket 5 mio. DKK af en kredit i banken til et eventuelt tilbagekøb, en lignende kredit forventes etableret i Nordic Solar Global.

*Af skattemæssige hensyn skal aktionærer, der ønsker at sælge deres aktier retur til selskabet, indhente forhåndsgodkendelse fra SKAT.

Hvordan beskattes udbyttet og afkastet?
Hvad er forskellen på investeringen hos jer i forhold til jeres konkurrenter?

Vores kunder roser os for en transparent og gennemskuelig forretningsmodel med en fair markedsmæssig omkostningsstruktur, hvor alle væsentlige beslutninger træffes i overensstemmelse med investorernes ønsker og retningslinjerne udstukket af bestyrelsen. Sammenligner man Nordic Solar med lignende selskaber i branchen, er det særligt på omkostningssiden og de realistiske estimater og antagelser der ligger til grund for hver enkelt investeringsbeslutning, investorerne fremhæver som udslagsgivende for deres valg af samarbejdspartner.

Se alle ofte stillede sprøgsmål

Vil du vide mere om investeringer i solenergi?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her, og hold dig opdateret på Nordic Solar og på solenergimarkedet. Du kan forvente at vi højest sender 4-6 årlige opdateringer.

Go to Top