Hvorfor vælge Nordic Solar? Læs om fordelene ved vores setup

Hvorfor Nordic Solar?

Nordic Solar har historisk set leveret stabile og forudsigelige afkast gennem mange år, og vi deler gerne vores gode erfaringer og succesfulde resultater med dig.

Bæredygtighed og den gode forretning hænger sammen og nye analyser viser, at bæredygtige investeringer klarer sig bedre end ikke-bæredygtige.

Se video
Hent præsentationsmateriale

5 grunde til at investere hos Nordic Solar A/S

Markedet for solenergi er inde i en rivende udvikling og vokser kraftigt i hele verden. Klimaet har topprioritet i de fleste lande, hvor ikke mindst befolkningerne, politikerne og forskerne presser på for en hurtig omstilling væk fra fossile brændstoffer mod en grønnere og mere bæredygtig energiproduktion.

Vi ser derfor et solenergimarked med høje årlige vækstrater, samt flere og flere lande, hvor solenergi er blevet en naturlig del af den foretrukne energiproduktion – en udvikling vi forventer vil fortsætte mange år endnu.

Tidligere var virksomheden opdelt i to selskaber Nordic Solar Energy som er solparker i drift og Nordic Solar Global som er byggeprojekter af solparker.

Efter fusionen i 2021 har vi nu én samlet portefølje af solparker i drift og byggeprojekter. Det årlige afkast, efter alle omkostninger, har de sidste 6 år i gennemsnit ligget på 9.8%.

Historisk afkast er godt og stabilt

Nordic Solar A/S køber projekter som vi færdigudvikler og bygger, samt køber og drifter solparker som allerede er i drift.

Det årlige afkast, efter alle omkostninger, har de sidste 6 år i gennemsnit ligget på 9,8%.

Nordic Solar som nu ét samlet selskab forventer de næste år et gennemsnitligt afkast til aktionærerne på 7-11%. Både indkøb af materialer, finansieringsomkostninger, byggestyring, forhandling af strømsalgsaftaler, optimeringer og stordriftsfordele kan påvirke aktiekursen.

Se årsrapporter

Realistiske budgetter og lave omkostninger

Nordic Solar samarbejder med flere kapitalforvaltere. I deres udvælgelse af samarbejdspartner, har de blandt andet lagt vægt på personkredsen bag selskabet, det historiske afkast, investeringsprocessen og en fair omkostningsstruktur. Hør hvad en professionel investor siger om samarbejdet med Nordic Solar i videoen til højre.

Hør hvad en kapitalforvalter siger

Risikospredning og solidt netværk

Siden etableringen i 2010 har Nordic Solar opbygget en bred portefølje af solparker i ni forskellige lande i Europa. Denne risikospredning sikrer, at vi som investorer har en lavere afhængighed af det enkelte lands støtteordninger, udvikling i elpriser, skatte- og energipolitik og andet der kan påvirke den fremtidige indtjening.

Nordic Solar har gennem investeringer i flere nye lande samtidig opbygget et enestående netværk af samarbejdspartnere, til finansiering, indkøb og drift af de enkelte parker.

Se alle solparker

Et kompetent, erfarent og professionelt team

Teamet i Nordic Solar varetager den daglige drift og det kræver en bred palette af kompetencer. Vi har tilsammen stor erfaring indenfor solenergi og bæredygtige investeringer, såvel i Danmark som internationalt.

Teamet består af mange forskellige nationaliteter, lige dele mænd og kvinder, med det til fælles, at vi har hjertet på det rette sted, og vi brænder for at gøre en forskel.

Mød teamet

En professionel og uafhængig bestyrelse

Bestyrelsen i Nordic Solar har mange års erfaring med alt fra risikostyring, ledelse af børsnoterede selskaber, investeringer, jura og meget andet.

Det er bestyrelsens opgave at varetage investorernes interesser, beslutte rammerne for selskabernes investeringsstrategier, samt kontrollerer og faktuelt godkende investeringer, så de er attraktive for investorerne.

En professionel og uafhængig bestyrelse er garant for at stabilitet, gennemskuelighed og ansvarlighed løbende indarbejdes i alle væsentlige processer og beslutninger.

Bestyrelsesmedlemmerne er selv investorer i Nordic Solar på samme vilkår som alle andre investorer.

Mød bestyrelsen

Du bliver som aktionær medejer af hele selskabet

Hos Nordic Solar lægger vi vægt på at have en tæt dialog med vores investorer, det kræver transparens og tilgængelighed. Det er noget vores investorer nævner som et vigtigt parametre i valget af os som investeringspartner i solenergi.

Tillid til ledelse og bestyrelse, historisk gode afkast, likviditet, budgetter der holder, samt grøn investering nævnes også som væsentlige elementer for investorer der har valgt at investerer med os.

Bliv investor

Sådan hjælper vi dig

Hør mere
Se præsentation
Se årsrapporter

Mød seks af vores investorer her

Kim René Pedersen, Partner i Curo Capital
Pernille Foss, Bestyrelsesmedlem og impact investor
Tommy Andersen, byFounders stifter
Jesper Ryby, stifter af Ryby Hvidevarer A/S
Michael Moesgaard, Iværksætter
Frederik Heegaard, medejer af Nørrebro Bryghus

Accepter venligst marketing cookies for at se vores videoer.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er styrken med ét Nordic Solar?

Sammenlægningen skal skabe den vækstplatform, der skal til for at indfri ambitionen om at blive Nordens førende solenergiselskab. Med stærke kompetencer i hele værdikæden vil vi som ét samlet selskab komme til at stå langt stærkere i markedet, og skabe væsentlige optimeringer i finansieringen af virksomhedens projektersamt mulige løbende frasalg af minoritetsinteresser.

Vi vil også fremadrettet kunne skabe et attraktivt risikojusteret afkast til aktionærerne.

Hvordan er vækst og afkast potentialet for ét selskab?

Vi har gennem de sidste 12-18 måneder opbygget en meget stor udviklingsportefølje af nye projekter i såvel Danmark, Italien, Polen, Grækenland og Portugal med flere på vej ind. 

Dette er projekter der skal bygges over de næste 1-5 år og som hvis de alle sammen lykkes vil tredoble selskabets kapacitet op imod 1 GWp. Byggeriet i Polen og Portugal er i fuld gang.

Vi forventer i perioden at kunne leverer et afkast til investorerne på mellem 7% og 11%.

Hvad har det historiske afkast været?

8,5% i Nordic Solar Energy A/S siden 2015
14,9% i Nordic Solar Global A/S siden 2019

Hvad er minimumsinvesteringen?

Minimumsinvesteringen hos Nordic Solar er DKK 750.000, –

Hvordan beregnes aktiekursen?

Kursen beregnes efter samme princip som den enkelte solparks værdiansættelse, så kursen til enhver tid bedst muligt afspejler dagsværdien af den samlede portefølje af solparker.

Hvad er gearingen i selskabet?

Fremmedfinansieringen udgør for indeværende ca. 50% i Nordic Solar A/S. Lånefinansieringen bliver primært optaget som fastforrentede og uopsigelige lån, ca. 90%. For at optimere afkast til vore investorer, er målsætningen at få en lidt højere grad af lånefinansiering.

Hvad er de største risici ved investering i solenergi?

Udviklingen i elpriserne, mangelfuld due diligence eller urealistiske budgetter er blandt de væsentligste risici.

Historisk set har mange solparker været subsidieret i form af høje afregningspriser for elproduktion. Eventuelle ændringer i disse subsidier med tilbagevirkende kraft, har været den største enkeltstående risiko. Markedet bevæger sig dog meget hurtigt i retning af tilskudsfrie solparker, hvor strømmen nu i de fleste lande sælges på markedsvilkår, enten fra dag til dag eller på længere mere forudsigelige kontrakter. Fremover vil udviklingen i elpriserne derfor udgøre en voksende risiko.

En investering i et solcelleanlæg hviler i høj grad på antagelser og budgetforudsætninger, og afvigelser herfra kan påvirke det fremtidige afkast. Kvaliteten af disse budgetantagelser er således betydende for risiko og afkast. Risikoen kan minimeres gennem kvalitet i såvel budgettering og beregningsmetode, kombineret med grundige tekniske, juridiske og finansielle foranalyser (due diligence).

Hvornår kan jeg forvente at mine penge bliver investeret?

Som udgangspunkt mellem 2-5 måneder, somme tider endnu hurtigere.
Teoretisk set kan det tage op til 12 måneder, men det er udfra en meget konservativ vurdering.

Kan man som aktionær sælge sine aktier, og hvad koster det?

I det omfang selskabet har det likvide beredskab til det, kan en aktionær uden opsigelsesvarsel* sælge deres aktier retur til selskabet, til den gældende månedskurs fratrukket et administrationsgebyr på 1%.

Rent formelt har selskabet en generalforsamlingsbeslutning der bemyndiger bestyrelsen til at købe egne aktier retur. Bemyndigelsen er i korte træk muligheden for at købe en del af egenkapitalen tilbage i det omfang selskabet kan finde den nødvendige likviditet til det.

Det er aftalt med bestyrelsen, at Nordic Solar har øremærket 5 mio. DKK af en kredit i banken til et eventuelt tilbagekøb.

*Af skattemæssige hensyn skal aktionærer, der ønsker at sælge deres aktier retur til selskabet, indhente forhåndsgodkendelse fra SKAT.

Hvad er forskellen på investeringen hos jer i forhold til jeres konkurrenter?

Vores kunder roser os for en transparent og gennemskuelig forretningsmodel med en fair markedsmæssig omkostningsstruktur, hvor alle væsentlige beslutninger træffes i overensstemmelse med investorernes ønsker og retningslinjerne udstukket af bestyrelsen. Sammenligner man Nordic Solar med lignende selskaber i branchen, er det særligt på omkostningssiden og de realistiske estimater og antagelser der ligger til grund for hver enkelt investeringsbeslutning, investorerne fremhæver som udslagsgivende for deres valg af samarbejdspartner.

Se alle ofte stillede sprøgsmål

Bestil præsentationsmaterialet

Book et uforpligtende intromøde

Når du klikker dig videre her, kan du vælge en tid som passer dig.

Kenth Meilgaard
Client Executive

Book et møde
Go to Top