FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde de spørgsmål som oftest bliver stillet, når vi møder vores aktionærer.

Hvis der er spørgsmål, som du måtte mangle at få svar på, vil vi meget gerne høre fra dig.

Aktier, afkast, kurs og risiko

Hvordan er vækst og afkast potentialet for ét selskab?

Vi har gennem de sidste 12-18 måneder opbygget en meget stor udviklingsportefølje af nye projekter i såvel Danmark, Italien, Polen, Grækenland og Portugal med flere på vej ind. 

Dette er projekter der skal bygges over de næste 1-5 år og som hvis de alle sammen lykkes vil tredoble selskabets kapacitet op imod 1 GWp. Byggeriet i Polen og Portugal er i fuld gang.

Vi forventer i perioden at kunne leverer et afkast til aktionærerne på mellem 7% og 11%.

Hvad har det historiske afkast været?

8,5% i Nordic Solar Energy A/S siden 2015
14,9% i Nordic Solar Global A/S siden 2019

Hvad er minimumsinvesteringen?

Minimumsinvesteringen hos Nordic Solar er DKK 750.000, –

Hvad er aktiekursen lige nu?

Se kursgrafer her. Nordic Solar Energy er det fortsættende selskab.

Hvordan beregnes aktiekursen?

Kursen beregnes efter samme princip som den enkelte solparks værdiansættelse, så kursen til enhver tid bedst muligt afspejler dagsværdien af den samlede portefølje af solparker.

Hvad er gearingen i selskabet?

Fremmedfinansieringen udgør for indeværende ca. 50% i Nordic Solar A/S. Lånefinansieringen bliver primært optaget som fastforrentede og uopsigelige lån, ca. 90%. For at optimere afkast til vore aktionærer, er målsætningen at få en lidt højere grad af lånefinansiering.

Hvad er de største risici ved investering i solenergi?

Udviklingen i elpriserne, mangelfuld due diligence eller urealistiske budgetter er blandt de væsentligste risici.

Historisk set har mange solparker været subsidieret i form af høje afregningspriser for elproduktion. Eventuelle ændringer i disse subsidier med tilbagevirkende kraft, har været den største enkeltstående risiko. Markedet bevæger sig dog meget hurtigt i retning af tilskudsfrie solparker, hvor strømmen nu i de fleste lande sælges på markedsvilkår, enten fra dag til dag eller på længere mere forudsigelige kontrakter. Fremover vil udviklingen i elpriserne derfor udgøre en voksende risiko.

En investering i et solcelleanlæg hviler i høj grad på antagelser og budgetforudsætninger, og afvigelser herfra kan påvirke det fremtidige afkast. Kvaliteten af disse budgetantagelser er således betydende for risiko og afkast. Risikoen kan minimeres gennem kvalitet i såvel budgettering og beregningsmetode, kombineret med grundige tekniske, juridiske og finansielle foranalyser (due diligence).

Hvornår kan jeg forvente at mine penge bliver investeret?

Som udgangspunkt mellem 2-5 måneder, somme tider endnu hurtigere.
Teoretisk set kan det tage op til 12 måneder, men det er udfra en meget konservativ vurdering.

Kan man som aktionær sælge sine aktier, og hvad koster det?

I det omfang selskabet har det likvide beredskab til det, kan en aktionær uden opsigelsesvarsel* sælge deres aktier retur til selskabet, til den gældende månedskurs fratrukket et administrationsgebyr på 1%.

Rent formelt har selskabet en generalforsamlingsbeslutning der bemyndiger bestyrelsen til at købe egne aktier retur. Bemyndigelsen er i korte træk muligheden for at købe en del af egenkapitalen tilbage i det omfang selskabet kan finde den nødvendige likviditet til det.

Det er aftalt med bestyrelsen, at Nordic Solar har øremærket 5 mio. DKK af en kredit i banken til et eventuelt tilbagekøb.

*Af skattemæssige hensyn skal aktionærer, der ønsker at sælge deres aktier retur til selskabet, indhente forhåndsgodkendelse fra SKAT.

Hvordan beskattes udbyttet og afkastet?
Hvad er forskellen på investeringen hos jer i forhold til jeres konkurrenter?

Vores aktionærer roser os for en transparent og gennemskuelig forretningsmodel med en fair markedsmæssig omkostningsstruktur, hvor alle væsentlige beslutninger træffes i overensstemmelse med aktionærernes ønsker og retningslinjerne udstukket af bestyrelsen. Sammenligner man Nordic Solar med lignende selskaber i branchen, er det særligt på omkostningssiden og de realistiske estimater og antagelser der ligger til grund for hver enkelt investeringsbeslutning, aktionærerne fremhæver som udslagsgivende for deres valg af samarbejdspartner.

Hvordan beregner Nordic Solar værdien af de enkelte solparker?

Værdien af den enkelte solpark er opgjort ved at tilbagediskontere de fremtidige pengestrømme i budgettet til nutidsværdi. Den interne rente der anvendes til dette, kan variere fra land til land, og afspejler en realistisk vurdering af markedsafkastet i det pågældende land på det pågældende tidspunkt.

Kan man bruge pensions- eller VSO-midler til investeringen hos Nordic Solar?

Aktierne kan anskaffes privat og er frit omsættelige, hvorfor de efterfølgende kan overdrages til et pensionsdepot, hvis du selv administrerer det. Da aktierne er omfattet af aktieavancebeskatningsloven, vil køb for VSO-midler skattemæssigt blive betragtet som en hævning.

Kan jeg købe flere aktier?

Kontakt venligst selskabet for den konkrete status på kapitaludvidelser og investeringsmuligheder. For det meste er der ikke aktier til salg, men Nordic Solar har løbende åbent for tegning af nye tilsagn i låneprogrammerne.

Hvilken kurs bruges ved konvertering af tilsagn til aktiekøb?

Aktiekursen fastsættes ud fra samme princip som ved værdiansættelsen af de enkelte solparker hvor pengestrømme fra budgettet tilbagediskonteres til nutidsværdi. Aktiekursen afspejler således en realistisk opgørelse af værdien af den samlede portefølje af solparker på det givne tidspunkt.

Skal jeg konvertere mit tilsagn til aktier?

Det er 100% frivilligt om du på tidspunktet hvor tilsagnet trækkes vælger at udnytte det konverteringstilbud som fremsendes til at erhverve aktier i selskabet. Langt de fleste af investorerne vælger at benytte sig af konverteringstilbuddet for på den at blive aktionær hos Nordic Solar.

Jeg har givet et bindende investeringstilsagn – hvornår trækker Nordic Solar pengene?

Et investeringstilsagn løber i 12 måneder, men i gennemsnit udnyttes tilsagnet efter 5-7 måneder, eller før. I videst mulige omfang vil aktionærerne løbende blive orienteret via et månedsbrev, men da der ofte er hård konkurrence om attraktive projekter skal der også tages hensyn til hemmeligholdelse af disse forhandlinger i forhold til andre interessenter. Vælger du som aktionær at tegne aktier når tilsagnet trækkes opnår du rabat på tegningsprovisionen, som kompensation for ventetiden.

Hvorfor kan jeg ikke købe aktier med det samme?

For at undgå perioder med for mange penge på kontoen og dermed lavere afkast til aktionærerne, finansieres indkøb af solparker til porteføljen med lånetilsagn ydet af selskabets aktionærer og andre investorer. Indkøb af solparker og projekter til porteføljen kan tage lang tid og varierer meget størrelsesmæssigt, hvorfor planlægning af kapitalbehovet til tider er vanskeligt. Adgang til investeringstilsagn fra investorerne styrker Nordic Solars konkurrenceevne og aktionærernes afkast.

Hvor ofte beregnes aktiekursen, og hvem bestemmer kursen?

Aktiekursen beregnes månedligt efter nogle på forhånd fastlagte principper der er godkendt af bestyrelsen. For eksempel vil en solpark med et forventet afkast på 6% alt andet lige (hvis budgettet holder) stige med cirka 0,5% pr. måned. (1/12 af 6%). Hvis der skulle indtræffe en begivenhed der påvirker afkastet reguleres der tilsvarende i aktiekursen.

Selskabet, Bestyrelsen og Ledelsen

Hvad er styrken med ét Nordic Solar?

Sammenlægningen skal skabe den vækstplatform, der skal til for at indfri ambitionen om at blive Nordens førende solenergiselskab. Med stærke kompetencer i hele værdikæden vil vi som ét samlet selskab komme til at stå langt stærkere i markedet, og skabe væsentlige optimeringer i finansieringen af virksomhedens projektersamt mulige løbende frasalg af minoritetsinteresser.

Vi vil også fremadrettet kunne skabe et attraktivt risikojusteret afkast til aktionærerne.

Hvilke fordele får nye aktionærer nu, når de investerer i Nordic Solar, som ét selskab?

Du vil som aktionær i Nordic Solar A/S få del i en stærk samlet virksomhed som kan blive en af Nordens førende indenfor investering i solenergi og fordelene er mange:

  • Du kan nu blive medejer af ét Nordic Solar der forventer et attraktivt afkasts-niveau på 7-11%
  • Du køber dig ind i et selskab der har opbygget en solid platform for vækst, der muliggør en børsnotering
  • Du får del i selskabets nye muligheder for værdiskabelse via vores styrkede adgang til finansiering og med mulighed for løbende frasalg af minoritetsinteresser. 
  • Du får del i den fremtidige vækst.
  • Du bliver en del af udviklingen for fremtidens bæredygtige energi
Hvilke fordele får vores eksisterende aktionærer nu med ét selskab?

Du vil som aktionær i Nordic Solar A/S få del i en stærk samlet virksomhed som kan blive en af Nordens førende indenfor investering i solenergi og fordelene er mange:

  • Du er medejer af ét Nordic Solar der forventer et attraktivt afkasts-niveau på 7-11%.
  • Du er en del af et selskab der har opbygget en solid platform for vækst, der muliggør en børsnotering.
  • Du får del i selskabets nye muligheder for værdiskabelse via vores styrkede adgang til finansiering og med mulighed for løbende frasalg af minoritetsinteresser.
  • Du får del i den fremtidige vækst.
  • Du er fortsat en del af udviklingen for fremtidens bæredygtige energi.
Hvornår skal Nordic Solar børsnoteres?

Helt fra starten i 2010 har det været et mål, at Nordic Solar skulle børsnoteres, og det mål nærmer sig. Med fusionen af de tre selskaber har vi taget et meget vigtigt skridt henimod at skabe den helt rigtige og solide platform for vækst og en mulig børsnotering. Inden en eventuel børsnotering, ligger der fortsat et grundigt analysearbejde og forberedelse i samarbejde med bestyrelse og aktionærer.

Arbejdes der på en børsnotering?

Ja forberedelserne til en børsnotering er i fuld gang og har været det i nogle år. Det har altid været Nordic Solars ambition at blive en folkeaktie, så udbredelsen af solenergi som bæredygtig energikilder kan blive til gavn for flest mulige. Helt konkret er selskabernes årsregnskaber gennem de sidste år lavet efter samme IFRS-regnskabsprincipper som dem børsnoterede selskaber anvender. Nordic Solar er også godt i gang med at standardisere, optimere og strømline processer bl.a. er forventes udrulningen af et fælles ERP-system i 10 lande afsluttet i løbet af 2021.

Har bestyrelsen og ledelsen selv hånden på kogepladen?

Ja, såvel bestyrelsen som ledelsen har investeret betydelige beløb i selskabet og alle medarbejdere er også aktionærer. Selskabet har et attraktivt warrantprogram for bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne, der sikrer incitament til at skabe mest mulig værdi til selskabets aktionærer.

Rapportering

Hvad er der i støbeskeen af nye solenergiprojekter?

Hos Nordic Solar arbejder vi løbende med indkøb af nye projekter, og vores pipeline af projekter ændrer sig hele tiden. Bag en hver investering ligger der et stort arbejde med at dokumentere alle væsentlige antagelser til grund for det budget der i sidste ende lægger grundlaget for en investeringsbeslutning. Investeringsteamet regner hvert år på mange nye investeringer svarende til købspriser på mere end DKK 25 mia.

Modtager jeg som aktionær en løbende rapportering?

Ja alle aktionærer modtager en månedlig rapportering der indeholder aktiekurs, produktion, porteføljesammensætning, eventuelle afvigelser i forhold til budgettet og status på igangværende projekter, nye investeringer og investeringsprogrammer.

Er der en løbende rapportering til aktionærer?

Ja, alle aktionærer modtager automatisk måneds- halvårs- og årsrapporter, nyhedsbrev, samt indkaldelse til generalforsamling og invitationer til andre events.

Har du spørgsmål, du ikke fik svar på?

– Tag en uforpligtende snak med os

Kontakt mig, tak
Go to Top