FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde de spørgsmål som oftest bliver stillet, når vi møder vores investorer.

Hvis der er spørgsmål, som du måtte mangle at få svar på, vil vi meget gerne høre fra dig.

Aktier, afkast, kurs og risiko

Hvor ofte beregnes aktiekursen, og hvem bestemmer kursen?

Aktiekursen beregnes månedligt efter nogle på forhånd fastlagte principper der er godkendt af bestyrelsen. For eksempel vil en solpark med et forventet afkast på 6% alt andet lige (hvis budgettet holder) stige med cirka 0,5% pr. måned. (1/12 af 6%). Hvis der skulle indtræffe en begivenhed der påvirker afkastet reguleres der tilsvarende i aktiekursen.

Hvad er forskellen på investeringen hos jer i forhold til jeres konkurrenter?

Vores kunder roser os for en transparent og gennemskuelig forretningsmodel med en fair markedsmæssig omkostningsstruktur, hvor alle væsentlige beslutninger træffes i overensstemmelse med investorernes ønsker og retningslinjerne udstukket af bestyrelsen. Sammenligner man Nordic Solar med lignende selskaber i branchen, er det særligt på omkostningssiden og de realistiske estimater og antagelser der ligger til grund for hver enkelt investeringsbeslutning, investorerne fremhæver som udslagsgivende for deres valg af samarbejdspartner.

Hvorfor kan jeg ikke købe aktier med det samme?

For at undgå perioder med for mange penge på kontoen og dermed lavere afkast til aktionærerne, finansieres indkøb af solparker til porteføljen med lånetilsagn ydet af selskabets aktionærer og andre investorer. Indkøb af solparker og projekter til porteføljen kan tage lang tid og varierer meget størrelsesmæssigt, hvorfor planlægning af kapitalbehovet til tider er vanskeligt. Adgang til investeringstilsagn fra investorerne styrker Nordic Solars konkurrenceevne og aktionærernes afkast.

Jeg har givet et bindende investeringstilsagn – hvornår trækker Nordic Solar pengene?

Et investeringstilsagn løber i 12 måneder, men i gennemsnit udnyttes tilsagnet efter 5-7 måneder, eller før. I videst mulige omfang vil investorerne løbende blive orienteret via et månedsbrev, men da der ofte er hård konkurrence om attraktive projekter skal der også tages hensyn til hemmeligholdelse af disse forhandlinger i forhold til andre interessenter. Vælger du som investor at tegne aktier når tilsagnet trækkes opnår du rabat på tegningsprovisionen, som kompensation for ventetiden.

Skal jeg konvertere mit tilsagn til aktier?

Det er 100% frivilligt om du på tidspunktet hvor tilsagnet trækkes vælger at udnytte det konverteringstilbud som fremsendes til at erhverve aktier i selskabet. Langt de fleste af investorerne vælger at benytte sig af konverteringstilbuddet for på den at blive aktionær hos Nordic Solar.

Hvilken kurs bruges ved konvertering af tilsagn til aktiekøb?

Aktiekursen fastsættes ud fra samme princip som ved værdiansættelsen af de enkelte solparker hvor pengestrømme fra budgettet tilbagediskonteres til nutidsværdi. Aktiekursen afspejler således en realistisk opgørelse af værdien af den samlede portefølje af solparker på det givne tidspunkt.

Kan jeg købe flere aktier?

Kontakt venligst selskabet for den konkrete status på kapitaludvidelser og investeringsmuligheder. For det meste er der ikke aktier til salg, men Nordic Solar har løbende åbent for tegning af nye tilsagn i låneprogrammerne.

Kan man bruge pensions- eller VSO-midler til investeringen hos Nordic Solar?

Aktierne kan anskaffes privat og er frit omsættelige, hvorfor de efterfølgende kan overdrages til et pensionsdepot, hvis du selv administrerer det. Da aktierne er omfattet af aktieavancebeskatningsloven, vil køb for VSO-midler skattemæssigt blive betragtet som en hævning.

Hvordan beskattes udbyttet og afkastet?
Kan man som aktionær sælge sine aktier, og hvad koster det?

I det omfang det pågældende selskab har det likvide beredskab til det, kan en aktionær uden opsigelsesvarsel* sælge deres aktier retur til selskabet, til den gældende månedskurs fratrukket et administrationsgebyr på 1%.

Rent formelt har begge selskaber en generalforsamlingsbeslutning der bemyndiger bestyrelsen til at købe egne aktier retur. Bemyndigelsen er i korte træk muligheden for at købe 10% af egenkapitalen tilbage i det omfang selskabet kan finde den nødvendige likviditet til det.

Det er aftalt med bestyrelsen, at Nordic Solar Energy har øremærket 5 mio. DKK af en kredit i banken til et eventuelt tilbagekøb, en lignende kredit forventes etableret i Nordic Solar Global.

*Af skattemæssige hensyn skal aktionærer, der ønsker at sælge deres aktier retur til selskabet, indhente forhåndsgodkendelse fra SKAT.

Hvad er de største risici ved investering i solenergi?

Udviklingen i elpriserne, mangelfuld due diligence eller urealistiske budgetter er blandt de væsentligste risici.

Historisk set har mange solparker været subsidieret i form af høje afregningspriser for elproduktion. Eventuelle ændringer i disse subsidier med tilbagevirkende kraft, har været den største enkeltstående risiko. Markedet bevæger sig dog meget hurtigt i retning af tilskudsfrie solparker, hvor strømmen nu i de fleste lande sælges på markedsvilkår, enten fra dag til dag eller på længere mere forudsigelige kontrakter. Fremover vil udviklingen i elpriserne derfor udgøre en voksende risiko.

En investering i et solcelleanlæg hviler i høj grad på antagelser og budgetforudsætninger, og afvigelser herfra kan påvirke det fremtidige afkast. Kvaliteten af disse budgetantagelser er således betydende for risiko og afkast. Risikoen kan minimeres gennem kvalitet i såvel budgettering og beregningsmetode, kombineret med grundige tekniske, juridiske og finansielle foranalyser (due diligence).

Hvad er aktiekursen lige nu i de 2 investeringsselskaber?
Hvordan beregnes aktiekursen?

Kursen beregnes efter samme princip som den enkelte solparks værdiansættelse, så kursen til enhver tid bedst muligt afspejler dagsværdien af den samlede portefølje af solparker.

Hvordan beregner Nordic Solar værdien af de enkelte solparker?

Værdien af den enkelte solpark er opgjort ved at tilbagediskontere de fremtidige pengestrømme i budgettet til nutidsværdi. Den interne rente der anvendes til dette, kan variere fra land til land, og afspejler en realistisk vurdering af markedsafkastet i det pågældende land på det pågældende tidspunkt.

Hvad er minimumsinvesteringen?

Minimumsinvesteringen hos Nordic Solar er DKK 750.000, –

Hvad har det historiske afkast været?

8,5% i Nordic Solar Energy A/S siden 2015
14,9% i Nordic Solar Global A/S siden 2019

Bestyrelsen & selskaberne

Hvilke omkostninger er der til managementselskabet?

Alle omkostninger til drift, administration og indkøb af nye solparker kræver godkendelse af bestyrelsen, typisk aftalt på en forudgående kontrakt. Omkostninger til administration og drift udgør omkring 0,5% af balancesummen. Managementselskabet modtager derudover en markedsmæssig og fair betaling ved kapitalrejsning og køb af nye solparker.

Har bestyrelsen og managementselskabet selv hånden på kogepladen?

Ja, såvel bestyrelsen i de to investeringsselskaber og managementselskabet har investeret betydelige beløb i begge selskaber og flere medarbejdere er også aktionærer privat. Managementselskabet tildeles også løbende optioner/warrants og har således et økonomisk incitament til at skabe mest mulig værdi i de to investeringsselskaber.

Arbejdes der på en børsnotering?

Ja forberedelserne til en børsnotering er i fuld gang og har været det i nogle år. Det har altid været Nordic Solars ambition at blive en folkeaktie, så udbredelsen af solenergi som bæredygtig energikilder kan blive til gavn for flest mulige. Helt konkret er selskabernes årsregnskaber gennem de sidste år lavet efter samme IFRS-regnskabsprincipper som dem børsnoterede selskaber anvender. Nordic Solar er også godt i gang med at standardisere, optimere og strømline processer bl.a. er forventes udrulningen af et fælles ERP-system i 10 lande afsluttet i løbet af 2021.

Rapportering

Er der en løbende rapportering til aktionærer og investorer?

Ja, alle investorer modtager automatisk måneds- halvårs- og årsrapporter, nyhedsbrev, samt indkaldelse til generalforsamling og invitationer til andre events.

Modtager jeg som investor en løbende rapportering?

Ja alle investorer modtager en månedlig rapportering der indeholder aktiekurs, produktion, porteføljesammensætning, eventuelle afvigelser i forhold til budgettet og status på igangværende projekter, nye investeringer og investeringsprogrammer.

Hvad er der i støbeskeen af nye solenergiprojekter?

Hos Nordic Solar arbejder vi løbende med indkøb af nye projekter, og vores pipeline af projekter ændrer sig hele tiden. Bag en hver investering ligger der et stort arbejde med at dokumenterer alle væsentlige antagelser til grund for det budget der i sidste ende lægger grundlaget for en investeringsbeslutning. Investeringsteamet regner hvert år på mange nye investeringer svarende til købspriser på mere end DKK 20 mia., men det kræver

Har du spørgsmål, du ikke fik svar på?

– Tag en uforpligtende snak med os

Kontakt mig, tak
Go to Top