Bæredygtighed
hos Nordic Solar

Hos Nordic Solar arbejder vi konstant med at integrere og udvikle bæredygtighed i vores forretning og bæredygtighed er derfor en integreret del af vores nuværende strategi frem mod 2028.

Bæredygtighed er en integreret del af vores hverdag, som former Nordic Solar og konstant integreres i vores kultur og den måde vi opfører os på internt og i måden hvorpå vi driver forretning på organisation og kultur. Du kan læse mere her.

Bæredygtighedsrapport 2022

Bæredygtighedsdata

Bæredygtighed (ESG) er en integreret del af Nordic Solar’s forretningsstrategi. E’et i ESG repræsenterer Environmental, S’et står for Social, og G’et for Governance. Virksomheden arbejder gennem vores egne definerede E, S og G fokusområder for at reducere negative påvirkninger og fremskynde positive påvirkninger på miljø, klima, sociale aspekter og forretningsetik.

Vores egne definerede fokusområder er:

E – Climate & Environment
S – Caring Company & Diversity
G – Business Innovation & Governance

Arbejdet med vores E, S og G fokusområder er en løbende proces. I 2022 udvidede vi antallet af målepunkter og arbejdede grundigt med dem for at gøre dem så præcise, specifikke, gennemsigtige, håndgribelige og målbare som muligt.

I vores Bæredygtighedsrapport 2022 har vi inkluderet de vigtigste målepunkter for 2022. Her på vores hjemmeside giver vi dog mulighed for at udforske bruttolisten over alle vores ESG-målepunkter.

En investering i den grønne omstilling – solenergi

Hos Nordic Solar investerer vi i vedvarende energi i form af solparker i Danmark og i andre europæiske lande. Det er vores måde at bidrage til den grønne omstilling på. Via vores investereringer bidrager vi til ét af de miljømål, som EU har defineret som centrale i den grønne omstilling, nemlig modvirkning af klimaændringer. Det er samtidig med, at der ikke sker væsentlig skade på andre af de seks miljømål, som EU har defineret i den såkaldte EU Taksonomi for bæredygtige investeringer. Derudover kræver en bæredygtig investering, at der sikres god ledelsespraksis under hensyntagen til ledelsesstrukturer, menneske- og arbejdstagerrettigheder, aflønning af personale og overholdelse af skatteregler.

Vores konstante arbejde med at integrere ansvarlighed og bæredygtighed i vores forretning, investeringer og virksomhedskultur omfatter de solparker vi investerer i og hele livscyklussen på solparkerne. Derigennem bidrager vi til den grønne omstilling, da forbrugere over hele Europa får gavn af, elektricitet produceret ved vedvarende energianlæg. Vi er samtidig bevidste om, at der også kan være negative indvirkninger på natur, klima og mennesker. Det arbejder vi konstant på at mindske.

Vi ønsker at skabe høj grad af gennemsigtighed for vores investorer i forhold til bæredygtighed, for derved at fremme aktiviteter og investeringer, der skaber positive effekter for klima, miljø, biodiversitet og sociale forhold.

Hos Nordic Solar arbejder vi derfor konstant med forbedringer. Vi har tre fokusområder, som vi har defineret som centrale i vores arbejde med at bidrage positivt til bæredygtighed:

 • “Climate & Environment”
 • “Caring Company & Diversity”
 • “Business Innovation & Governance”

For at en investering kan betragtes som bæredygtig, så skal det sikres, at internationale retningslinjer overholdes. I henhold til EU Taksonomien, så drejer det sig om følgende internationale retningslinjer:

 • OECD’s retningslinjer for ansvarlige virksomhedsadfærd
 • FN’s vejledende retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv
 • Den Internationale Arbejdstager Organisation’s (ILO) otte konventioner for grundlæggende arbejdstagerettigheder

Nodic Solar investerer i projekter, der lever op til EU Taksonomiens miljømål 1 og via gældende miljølovgivning i de europæiske lande, der investeres i, så sikres det, at der ikke sker væsentlig skade på de andre af de seks miljømål.

Det betyder så, at efterlevelse af minimumgarantierne dækker følgende aspekter:

 • Menneskerettigheder (inkl. arbejdstagerrettigheder og forbruger rettigheder)
 • Bestikkelse
 • Aggressiv skatteplanlægning
 • Fair konkurrence

Vi arbejder systematisk med at efterleve minimumsgarantierne via vores politikker og procedurer for at undgå og forebygge negativ indvirkning på ovenstående aspekter.

I forbindelse med vores projekter arbejder Nordic Solar kontinuerligt at forebygge negativ indvirkning på bæredygtighedsfaktorer gennem aktivt ejerskab, vores forretningsforbindelser samt hele produktlivscyklussen. Dette er en integreret del af vores investerings- og beslutningsproces. Dokumentationen for dette vil fra 30. juni 2023 kunne findes i vores erklæring om bæredygtighedspåvirkninger (Principal adverse sustainability impact statement).

For at skabe fuldt overblik over vores samlede negative og positive indvirkninger på klima samt væsentligste indsatsområder, har Nordic Solar planlagt at foretage en kortlægning af vores finansielle produkter ud fra en livscyklus vurdering fra produktion, over drift og vedligehold, til bortskaffelse og genanvendelse. På baggrund af livscyklusvurderingen vil vores CO2e-opgørelse blive opdateret. Arbejdet med at få udarbejdet en livscyklusvurdering er planlagt for 2023.

[*CO2e – CO2-equivalent/ækvivalenter repræsenterer den samlede drivhusgaseffekt for alle klimagasser].

Bæredygtighedsrisiko politik og investeringsbeslutningsproces

Nordic Solar defineres som en Forvalter af Alternative Investerings Fond (FAIF), der ved investeringer i solparker fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika (artikel 8 under EU Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser).

Vores bestyrelse har godkendt to politikker, der udstikker de overordnede rammer for, hvorledes vi arbejder med bæredygtighed:

 • Politik for bæredygtighed
 • Investeringspolitik

Ved enhver investering i en solpark/-projektlokalitet vurderes bæredygtighed ift. tre forhold:

 1. Betydeligt bidrag til mindst ét miljømål
 2. Ingen væsentlig negativ indvirkning på andre miljømål
 3. Overholde retningslinjer for social ansvarlig virksomhedsadfærd

Vedrørende 1.

Nordic solar investerer kun i solparker (økonomisk aktivitet), som er EU’s Taksonomi for miljømæssige bæredygtige investeringer. Investeringer i solparker anses for at bidrage betydeligt til modvirkning af klimaforandringer, idet der er tale om vedvarende energiløsninger.

Vedrørende 2.

I forbindelse med ansøgning om anlæggelse af nye solparker / investeringer i eksisterende solparker gennemføres altid due diligence vurderinger mht. bæredygtighed. Bæredygtigheds due diligence omfatter dokument gennemgang, besøg på lokaliteten, interview med interessenter, og fokuserer på bl.a.:

 • Screening for myndighedskrav om VVM
 • Placering i eller i nærheden af naturfølsomme/-beskyttede områder
 • Afstand til følsom arealanvendelse
 • Mulig negativ indvirkning på lokale interessenter

I de situationer hvor myndighederne kræver en VVM-redegørelse, sikres det, at en sådan udarbejdes af 3. part, der besidder de rette kompetencer og ressourcer. Hvis der ikke er krav om en særskilt VVM-redegørelse, så anses projektet for ikke at give anledning til væsentlig negativ indvirkning på andre miljømål (hermed anerkendes, at der kan forekomme negativ indvirkning på andre miljøforhold, men ikke af væsentlig karakter) og håndteres via gældende miljølovgivning.

Det tilstræbes, at alle solparker vurderes i forhold til biodiversitet og at, der udarbejdes en plan for, hvorledes den konkrete projektlokalitet kan bidrage positivt til udvikling af biodiversitet i lokalområdet.

Vedrørende 3.

Vi tilstræber en proaktiv dialog med lokale interessenter, som vurderes at opleve en positiv eller negativ indvirkning fra den konkrete solpark. Dette sker ved en systematisk kortlægning af og dialog med interessenterne for på denne måde at sikre, at vores projekter opleves som gode naboer og så vidt muligt integreret i lokalsamfundet.

Due diligence for bæredygtighed gennemføres af 3. part. Formålet med due diligence for bæredygtighed er at identificere mulige risici for væsentlig negativ indvirkning på miljømæssige og sociale forhold.

I situationer, hvor lokaliteten for investeringen ligger i et ikke EU-land, vil International Finance Corporation (IFC) standarder for miljømæssig og social bæredygtighed (IFC Performance Standards) anvendes som benchmark for vurdering af bæredygtighed.

Alle investeringer indstilles til godkendelse, inklusive beskrivelse af eventuelle bæredygtighedsrelaterede risici samt, hvordan disse risici vil blive håndteret. Alle godkendte investeringer planlægges og opføres iht. gældende EU-lovkrav mht. miljø, arbejdsmiljø samt arbejdsretlige forhold.

Entreprenører og leverandører af hovedleverancer af komponenter til solparker udvælges ud fra en screening, hvor bæredygtighed er én af flere parametre, således at det sikres, at gældende og relevant EU-lovkrav overholdes.

Nordic Solar har et særligt fokus på forhold relateret til menneskerettigheder ifm. fremstilling af solcellepaneler. Udover en løbende dialog med hovedleverandører, så arbejder Nordic Solar aktivt via danske og europæiske brancheorganisationer for at sikre øget påvirkningskraft.

I forbindelse med vores arbejde med risikohåndtering af klimaændringer og miljøbelastning anvender vi ’Task Force on Climaterelated Financial Disclosures’ (TCFD). Denne standard sætter fokus på både de muligheder og risici vores finansielle produkter skaber. Her medtages såvel de fysiske som de overgangsrisici, der findes i forbindelse med klimaændringer og miljøpåvirkninger. Metoden anvist i TCFD anvendes generelt i forbindelse med Nordic Solars bæredygtighedsrisikostyring og i vores bæredygtighedsrapport.

EUs Taksonomi

EU’s Taksonomi er et fælles klassificeringssystem for bæredygtige økonomiske aktiviteter. Nordic Solar vil fremover arbejde aktivt i forhold til screening af vores økonomiske aktiviteter i henhold til de i EU’s Taksonomis identificerede miljømål. Her kvalificeres vores økonomiske aktiviteter som miljømæssige bæredygtige, hvis de bidrager væsentlig til et eller flere af de seks miljømål og ikke skader væsentlig på de øvrige miljømål. Desuden skal vi sikre opfyldelses af sociale minimumsgarantier og foretag screening iflg. EU’s fastsatte tekniske screeningskriterier.

De seks miljømål:
1) Modvirkning af klimaændringer

2) Tilpasning til klimaændringer

3) Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer

4) Omstilling til en cirkulær økonomi

5) Forebyggelse og bekæmpelse af forurening

6) Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer.

Mere om bæredygtighedsforordningen

I september 2015 vedtog FNs Generalforsamling ’2030-dagsordenen’ som satte den globale ramme for bæredygtig udvikling. Udgangspunktet for dagsordenen er FN’s 17 verdensmål og kaldt Sustainable Development Goals (SDG). Verdensmålene bygger på de tre bæredygtighedsaspekter: Social, økonomisk og miljømæssig. På baggrund af denne ramme udviklede EU kommissionen EU’s grønne pagt, der blev offentliggjort 11. dec. 2019.

EU’s grønne pagt har til formål at sikre bæredygtighed, øge ressourceeffektiv, fremme cirkulær økonomi samt skabe klimaneutralitet og robusthed. Her forpligter EU sig bl.a. til tre ambitiøse klima- og energimål inden 2030.

For at realisere målene inddrages den finansielle sektor for at fremme bæredygtig finansiering og grønne investeringer. Dette igangsættes gennem EU Kommissionens Action Plan. I planen indgår bl.a. EU’s forordning om bæredygtig finansiering, den såkaldte ESG-forordning (ESG: Environmental, Social and Governance).

Forordningen gælder for virksomheder i den finansielle sektor i forhold til deres offentliggørelse af deres bæredygtighedsrelaterede (ESG) oplysninger i relation med deres finansielle produkter.

Formålet med forordningen er at harmonisere de finansielle investeringsoplysninger om bæredygtigheds aspekter. Dette for at aktionærer kan vurdere investeringers miljømæssige og sociale bæredygtighed, og træffe kvalificerede investerings-beslutninger.