Bæredygtighed
hos Nordic Solar

Nordic Solar er i gang med en bæredygtigheds (ESG) proces – en proces, der allerede nu former vores virksomheds DNA, den er derfor også blevet et af hovedområderne i vores 2025 strategi.

For os er bæredygtighed ikke et projekt. Bæredygtighed er en integreret del af hverdagen som former Nordic Solar, og skal integreres i vores kultur og i den måde, vi opfører os på internt, men også i måden vi driver forretning på uden for virksomheden. Du kan læse mere her.

Nordic Solar Sustainability Report 2021

Sustainability Report 2021

Download PDF

En investering i den grønne omstilling – solenergi

Bæredygtige investeringer er fremtidens investeringer. En bæredygtig investering er således en investering i en økonomisk aktivitet, der bidrager til et miljømæssigt (E) og/eller et socialt mål (S), under forudsætning af at investeringen ikke er til væsentlig skade for nogle af de mål. Derudover kræver en bæredygtig investering at de virksomheder der investeres i, følger god ledelsespraksis (G) under hensyntagen til solide ledelsesstrukturer, arbejdstagerforhold, aflønning af personale og overholdelse af skatteregler.

Vores arbejde med at integrere ansvarlighed og bæredygtighed i vores forretning og i vores produkter omfatter hele vores værdikæde og produktlivscyklus. Vi arbejder aktivt med at mindske negativ påvirkning på miljø og sociale aspekter, samt fremme bæredygtige investeringer og cirkulær økonomi. Vi ønsker at skabe høj grad af gennemsigtighed for vores investorer i forhold til bæredygtighed, for derved at fremme aktiviteter og investeringer, der skaber positive effekter i forhold til klimaet, bæredygtighed, miljøet, biodiversitet og sociale rettigheder.

Hos Nordic Solar er vi i gang med at implementere vores bæredygtighedsstrategi, der bliver operationaliseret gennem politikker og mål. Herved kan vi styre og optimere vores bæredygtighedsindsats og skabe gennemsigtighed i beslutningsprocessen for vores investeringsprodukter.

Vores samlede tilgang til ESG bygger på ansvarlig forretningsetik og tager udgangspunkt i principperne angivet i anerkendte konventioner og retningslinjer indenfor bæredygtighed. Det drejer sig blandt andet om OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder, de grundlæggende internationale menneskerettigheder, Internationale Arbejdsorganisations (ILO’s) erklæring om grundlæggende principper og arbejdstagerrettigheder og ILO’s otte grundlæggende konventioner. Herudover arbejder vi med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Den endelige beskrivelse af, hvordan vi håndterer og opfylder vores forretningsetiske principper kan findes i vores bæredygtighedsrapport.

Udvikling af procedure til at sikre overholdelse af minimumsgarantier i vores økonomiske aktiviteter, for at sikre overholdelse af OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder, Internationale menneskerettigheder og ILO’s principper og arbejdstagerrettigheder. Vi vil fremover foretager en årlige normbaseret screening for at sikre og dokumentere opfyldelse af minimumsgarantierne.

Nordic Solar har iværksat et projekt så det sikres, at der tages hensyn til, samt søges at undgå negativ virkning på bæredygtighedsfaktorer, gennem aktivt ejerskab gennem hele vores værdikæde og produktlivscyklus. Herunder ved at indarbejde bæredygtighedsrisikostyring for både vores finansielle produkter og i investeringsbeslutningsprocessen. Dokumentationen af dette vil fremover kunne findes i vores “Principal erklæring om bæredygtigheds påvirkninger / Principal adverse sustainability impacts statement”.

(fra Final Report on draft Regulatory Technical Standards, 2. feb. 2021, Annex I, tabel 1)

For at skabe et fuldt overblik over vores samlede negativ og positiv påvirkning og væsentligste indsatsområder har Nordic Solar planlagt at foretage en kortlægning af vores finansielle produkter ud fra en livscyklus vurderinger fra produktionen, over drift og til bortskaffelse og genanvendelse. På baggrund af analysen vil der blive udarbejdet en CO2e-opgørelse* for de enkelte produkter. Vores livscyklus arbejde er planlagt igangsat i 2023.
[*CO2e – CO2-equivalent/ækvivalenter repræsenterer den samlede drivhusgaseffekt for alle klimagasser].

Bæredygtighedsrisiko politik og investeringsbeslutningsproces

Ved bæredygtighedsrisiko forstås en miljømæssig, social eller ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed (”ESG-risiko”), der kan have faktisk eller potentiel væsentlig negativ indvirkning på værdien af en investering.

Nordic Solar integrerer for nuværende ikke bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutningerne, men i bæredygtighedspolitikken har bestyrelsen fastsat, at det overordnede strategiske mål er at sikre, at der i løbet af 2022 i investeringsprocessen implementeres integration af bæredygtighedsrisici, hensyntagen til negative bæredygtighedsvirkninger, fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika og bæredygtige investeringer og der gives de rette oplysninger på baggrund heraf, i henhold til kravene i lovgivningen.
Til opfyldelse af målet har bestyrelsen besluttet, at der iværksættes et ESG-projekt, så det overordnede strategiske mål kan være opfyldt inden udgangen af 2022.

Nedenfor er angivet de foreløbige konklusioner på projektet.

Nordic Solar ønsker at afspejle miljømæssige, sociale aspekter eller ledelsesmæssige begivenheder som kan have en faktisk eller potentiel væsentlig positiv eller negativ indvirkning på værdien af investeringen. Denne type af risiko kalder vi samlet for ’bæredygtighedsrisiko’. Den type af risiko er tæt forbundet med bæredygtige investeringer.

Hos Nordic Solar vil vi integrere bæredygtighedsrisikovurderingen i investeringsprocessen. Dette sker for at sikre, at investorer bliver fuldt informeret i forhold til faktisk og overgangsmæssige bæredygtighedsrisici i relation til vores finansielle produkter og deres afkast. Vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan vi integrerer bæredygtighedsrisiko i investeringsbeslutnings-processen. Selve implementeringen af politikken er igangsat og forventes gennemført inden udgangen af 2022.

Overordnet arbejder vi med nedenstående fokusområder i forbindelse med vores politik for integration integrering af bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutningsprocesser og vores finansielle produkter:

  • Effektiv styringsproces og systematisk opfølgning:Systematisk identificering, prioritering og styringer af de væsentligste påvirkningsområder, hvor vi henholdsvis bidrager og skader bæredygtighed i forbindelse med udvikling og drift af vores produkter. Dette sker blandt andet gennem en formaliseret værdikæde- og væsentlighedsanalyse, der foretages årligt i forbindelse med udarbejdelse af bæredygtighedsrapporten, som ligeledes indgår i vores samlede risikovurderingsproces for vores finansielle produkter.
  • Skabe fuld transparens og harmonisering:Ved at følge EU’s forordninger og tekniske standarder samt anvende standarder og rammeværktøj for bæredygtig og ansvarlig forretningsstyring og investeringer, skaber vi gennemsigtighed i vores finansielle produkter og beslutningsprocesser, hvor vi derved tilgodeser vores investorer og andre interessenter.
  • Ansvarlig værdiskabelse og aktivt ejerskab:For at sikre langsigtet værdiskabelse og bæredygtig udvikling, arbejder vi med aktivt ejerskab i dialog med vores samarbejdspartnere og leverandører, for at fremme at de også integrerer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i deres forretningsmodeller, rapportering og interessent-involvering.
  • Følger EU’s officielle screeningsprincipper for miljømål:Nordic Solar arbejder aktivt i forhold til screening af vores økonomiske aktiviteter ift. de i EU’s Taksonomi identificerede miljømål. Screeningsresultater offentliggøres i vores bæredygtighedsrapport.
I forbindelse med vores arbejde med risikohåndtering af klimaændringer og miljøbelastning anvender vi ’Task Force on Climaterelated Financial Disclosures’ (TCFD). Denne standard sætter fokus på både de muligheder og risici vores finansielle produkter skaber. Her medtages såvel de fysiske som de overgangsrisici, der findes i forbindelse med klimaændringer og miljøpåvirkninger. Metoden anvist i TCFD anvendes generelt i forbindelse med Nordic Solars bæredygtighedsrisikostyring og i vores bæredygtighedsrapport.

Vi har i vores aflønningspolitik integreret en hensyntagen til bæredygtighedsrisiko. Således at det i vores politik for aflønning fremgår, at der tilskyndes en robust og effektiv risikostyring også i forhold til bæredygtighedsrisici. Endvidere at vi har en aflønningsstruktur der sikrer, at der ikke tages øget investeringsrisiko for at fremme bæredygtige investeringer.

EUs Taksonomi

EU’s Taksonomi er et fælles klassificeringssystem for bæredygtige økonomiske aktiviteter. Nordic Solar vil fremover arbejde aktivt i forhold til screening af vores økonomiske aktiviteter i henhold til de i EU’s Taksonomis identificerede miljømål. Her kvalificeres vores økonomiske aktiviteter som miljømæssige bæredygtige, hvis de bidrager væsentlig til et eller flere af de seks miljømål og ikke skader væsentlig på de øvrige miljømål. Desuden skal vi sikre opfyldelses af sociale minimumsgarantier og foretag screening iflg. EU’s fastsatte tekniske screeningskriterier.

De seks miljømål:
a) Modvirkning af klimaændringer

b) Tilpasning til klimaændringer

c) Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer

d) Omstilling til en cirkulær økonomi

e) Forebyggelse og bekæmpelse af forurening

f) Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer.

Der vil efter d. 1. dec. 2022, for hvert af vores finansielle produkter, blive oplyst hvilke af de seks miljømål, der bidrages væsentligt til gennem at foretage investering i produkterne. Herunder at oplyse om hvordan vores investeringsprojekter bidrager direkte eller indirekte til miljømål samt i hvilket omfang. For de mål der bidrages til indirekte skal der desuden sikres hvordan der ikke gøres væsentlig skade. Disse oplysninger vil efter ovenstående dato være tilgængelig i informationen om de enkelte produkter på vores webside samt i vores salgsmateriale.

Nordic Solar er i gang med at indarbejde processen for screening i forholde EU Kommissionens tekniske screeningskriterierne. Til brug af screening og risikoestimering af vores finansielle produkter anvender vi bl.a. EU’s nye benchmark standards: EU Climate Transition Benchmarks og EU Paris-aligned Benchmarks.

De bliver indarbejdet i vores screeningsproces og den samlede screeningsproces offentliggjort i vores bæredygtighedsrapport for 2021.

Mere om bæredygtighedsforordningen

I september 2015 vedtog FNs Generalforsamling ’2030-dagsordenen’ som satte den globale ramme for bæredygtig udvikling. Udgangspunktet for dagsordenen er FN’s 17 verdensmål og kaldt Sustainable Development Goals (SDG). Verdensmålene bygger på de tre bæredygtighedsaspekter: Social, økonomisk og miljømæssig. På baggrund af denne ramme udviklede EU kommissionen EU’s grønne pagt, der blev offentliggjort 11. dec. 2019.

EU’s grønne pagt har til formål at sikre bæredygtighed, øge ressourceeffektiv, fremme cirkulær økonomi samt skabe klimaneutralitet og robusthed. Her forpligter EU sig bl.a. til tre ambitiøse klima- og energimål inden 2030.

For at realisere målene inddrages den finansielle sektor for at fremme bæredygtig finansiering og grønne investeringer. Dette igangsættes gennem EU Kommissionens Action Plan. I planen indgår bl.a. EU’s forordning om bæredygtig finansiering, den såkaldte ESG-forordning (ESG: Environmental, Social and Governance).

Forordningen gælder for virksomheder i den finansielle sektor i forhold til deres offentliggørelse af deres bæredygtighedsrelaterede (ESG) oplysninger i relation med deres finansielle produkter.

Formålet med forordningen er at harmonisere de finansielle investeringsoplysninger om bæredygtigheds aspekter. Dette for at aktionærer kan vurdere investeringers miljømæssige og sociale bæredygtighed, og træffe kvalificerede investerings-beslutninger.

Her kan du læse mere om selve ESG-forordningen.